Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό

Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό

 1. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της εταιρείας Smart Press, των εταιρειών που χορηγούν τα δώρα, όπως και οι συγγενείς τους έως και τον δεύτερο βαθμό εξ αγχιστείας.
 2. Υποψήφιοι για το διαγωνισμό είναι όσοι λαμβάνουν μέρος σύμφωνα με τις οδηγίες του εκάστοτε διαγωνισμού.
 3. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει μία και μοναδική φορά, εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά από τους επιμέρους όρους του κάθε διαγωνσιμού.
 4. Οι νικητές, αν δεν ορίζεται διαφορετικά, αναδεικνύονται με κλήρωση που γίνεται στα γραφεία της εταιρείας (Μάγερ 15, Αθήνα) και ανακοινώνονται σε σχετικό post στο xmaslife.gr και μέσω όλων των λογαριασμών του xmaslife.gr στα social networks.
 5. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο εκάστοτε νικητής αποποιηθεί το δώρο ή δεν το παραλάβει σε διάστημα μέχρι και 30 ημέρες από την κλήρωση, η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί απεριόριστα το δικαίωμα να διαθέσει ή να μην διαθέσει αυτό κατά την κρίση της.
 6. Τα δώρα των νικητών είναι προσωπικά, δε μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Η τελική παράδοση των δώρων στους νικητές γίνεται στα γραφεία της Smart Press (Μάγερ 15, 104 38, Αθήνα) μετά από συνεννόηση με τη γραμματεία της εταιρείας, τηλ: 210 5201500. Σε περίπτωση που ο νικητής επιθυμεί να του αποσταλεί το δώρο του, επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής με κούριερ (οι χρεώσεις είναι 4,5€ για αποστολές εντός Αθηνών και 8€ για αποστολές σε επαρχία, νησιά και άλλους νομούς εντός Ελλάδος).
 7. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει το διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους και να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του. Κάθε μεταβολή που αφορά τους όρους της παρούσας θα γνωστοποιείται στο κοινό μέσω του www.xmaslife.gr. Επιπρόσθετα, η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταστήσει άκυρη μία ή περισσότερες συμμετοχές εφ” όσον θεωρηθεί ότι είναι παράτυπες, παραβιάζουν ή/και δεν συμμορφώνονται με το ευρύτερο πλαίσιο του έγκυρου και ηθικού ευ διαγωνίζεσθαι.
 8. Η Smart Press δε φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκεια υποβολής συμμετοχών στον εκάστοτε διαγωνισμό, όπως και κατά τη διάρκεια της αποστολής των ηλεκτρονικών ενημερώσεων για τα αποτελέσματα του εκάστοτε διαγωνισμού.
 9. Η Smart Press επιπλέον δε φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που ο χρήστης για οποιονδήποτε λόγο δεν συμπληρώσει σωστά τα στοιχεία επικοινωνίας του ή δεν κάνει σωστή χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 10. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι τα στοιχεία τους θα παραμείνουν στην Smart Press και η διοργανώτρια εταιρεία ρητώς διαβεβαιώνει ότι δεν θα τα κοινοποιήσει σε τρίτους. Οι νικητές εξουσιοδοτούν τη Smart Press να εντάξει τα ονόματά τους στην λίστα των νικητών που θα ανακοινωθεί και αναρτηθεί όπως ορίζει το άρθρο 5 των παρόντων όρων.
 11. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι η/οι ηλεκτρονική/ες διεύθυνση/εις με τις οποίες συμμετάσχουν στον εκάστοτε διαγωνισμό του xmaslife.gr μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων αποκλειστικά από το xmaslife.gr.
 12. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι σε περίπτωση που έχουν διαγράψει την/τις ηλεκτρονική/ές διεύθυνση/εις από την λίστα αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων, η συμμετοχή τους στο διαγωνισμό έπεται και την εκ νέου εισαγωγή της/των ηλεκτρονικής/ών διεύθυνσης/εων στην λίστα αυτή.
 13. Η συμμετοχή σε διαγωνισμό συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.